محصولات چرمی
موضوعات
Category
 
دوستان
Ferends
اخبار روز
Best Posts
دانلود آهنگ
Best Posts
استخدام شوید
Best Posts
کلیپ های جالب
Best Posts
گالری عکس
Best Posts
سرگرمی تفریحی
Best Posts
تعبیر خواب حرف خ -یکشنبه ,۱ اسفند , ۱۳۸۹
دسته بندي : اختصاصي پاتوق بلاگ , تعبير خواب

خ

خاک ،  خاک اره ،   خاک انداز ،  خاکسپاری ،  خاکستر ،  خاک کوزه گری ،  خال سیاه ،  خال کوبی ،  خاله ،  خامه ،  خانه ،  خبر ،  خبرچین ،  خدمتکار ،  خر ،  خرابه ،  خرچنگ ،  خرس ،  خرس قطبی ، خرطوم فیل ،  خرگوش ،  خرگوش صحرایی ،  خرما ،  خرمن ،  خروس ،  خروس جنگی ،  خز ،  خزه ،  خسوف ،  خشخاش ،  خشکسالی ،  خشم ،  خطر ،  خط کش ،  خفاش ،  خفگی ،  خلال دندان ،  خمیازه ،  خنده ،  خواهر زاده ،  خواهر ناتنی ،  خودکشی ،  خورشید ،  خوره ،  خوک ،  خون ،  خیابان ،  خیار ،  خیاط ،  خیس شدن

خاک

۱ـ اگر خواب ببینید خاک اطراف گلها و گیاهان زیرو رو شده است ، دلالت بر آن دارد که موقعیتهای مطلوب قسمت شما خواهد شد .

۲ـ اگر خواب ببینید لباس شما خاکی است ، نشانة آن است که تسلیم قانون می شوید ، یا ناچار خواهید شد ، خانة خود را ترک کنید .

۳ـ اگر خواب ببینید کسی روی شما خاک می پاشد ، علامت آن است که دشمنان می کوشند به اعتبار و شهرت شما لطمه بزنند .

خاک اره

دیدن خاک اره در خواب ، علامت آن است که اشتباهات اندوهبار باعث پریشانی شما خواهد شد .

خاک انداز

۱ـ دیدن خاک انداز در خواب ، نشانة آن است که وظیفه ای دشوار اما دلپذیر را به عهده خواهید گرفت .

۲ـ دیدن خاک انداز شکسته در خواب ، نشانة آن است که آرزوها و خواسته هایتان بی پاسخ خواهد ماند .

خاکسپاری

۱ـ دیدن مراسم خاکسپاری در خواب ، علامت ازدواجی نامبارک و داشتن فرزندی بیمار است .

۲ـ دیدن مراسم خاکسپاری فردی بیگانه در خواب ، دلالت بر نگرانیهای ناگهانی دارد .

۳ـ دیدن مراسم خاکسپاری فرزند خود در خواب ، نشانة سلامت اعضای خانواده است . اما یکی از دوستان دچار نومیدی بزرگی خواهد شد .

۴ـ اگر زنی خواب ببیند با لباس سیاه در مراسم خاکسپاری کسی شرکت کرده است ، نشانة آن است که بزودی بیوه خواهد شد .

۵ـ دیدن مراسم خاکسپاری یکی از نزدیکان در خواب ، علامت اختلافات و دعوا بین افراد خانواده است .

خاکستر

۱ـ دیدن خاکستر در خواب ، نشانة نومید شدن است و روبرو شدن با حوادثی تلخ و غم انگیز است . اگر کشاورزی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که محصولاتی آفت زده حاصل دست رنج او خواهد بود . اگر تاجری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که در معاملات و امور تجاری شکست خواهد خورد . اگر پدر یا مادری در خواب خاکستر ببیند ، علامت آن است که از دست فرزندان خود رنج بسیاری خواهند کشید .

خاک کوزه گری

دیدن خاک کوزه گری در خواب ، نشانة آن است کهگ فقر و بدبختی شما را مشوش و پریشان خواهد ساخت . اگر دختری خواب ببیند با نامزدش روی خاک کوزه گری راه می رود ، علامت آن است که برای به دست آوردن منفعت و پول بیشتر دوست خود را ترک می گوید .

خال سیاه

دیدن خالهای سیاه بر تن کسی در خواب ، علامت بیمار شدن و اختلافات خانوادگی است .

خال کوبی

۱ـ اگر خواب ببینید بر تن شما خال کوبی شده است ، نشانة آن است که امری موجب می گردد خانة خود را برای مدتی طولانی ترک کنید .

۲ـ دیدن خال کوبی روی بدن دیگران در خواب ، نشانة آن است که به رابطة عاشقانه دیگران حسادت می کنید.

۳ـ اگر خواب ببینید بر بدن دیگران خال کوبی می کنید ، نشانة آن است که برای کسب تجربه ای ممتاز از جمع دوستان خارج می شوید .

خاله

۱ـ اگر دختری در خواب خالة خود را ببیند ، دلالت بر آن دارد که برای انجام عملی مورد سرزنش قرار می گیرد و این امر موجب پریشانی او می شود .

۲ـ اگر در خواب ببینید خالة شما شادمان است ، نشانة آن است که اختلافات جزئی حل خواهد شد .

خامه

اگر خواب ببینید به میهمانان خود خامه تعارف می کنید ، نشانة آن است که باید به جای کشاورزی به تجارت در بازار بپردازید تا بتوانید ثروتی گرد بیاورید .

خانه

۱ـ دیدن خانة قدیمی خود در خواب ، نشانة آن است که اخباری به دستتان می رسد که موجب شور و نشاط شما می گردد .

۲ـ اگر خواب ببینید خانة قدیمی شما ویران و مخروبه است ، نشانة آن است که خبر بیماری یا مرگ یکی از نزدیکان را خواهید شنید . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که دوست عزیزی را از دست خواهد داد .

۳ـ اگر خواب ببینید وارد خانة خود می شوید و همه چیز مرتب و دلخواه است ، علامت آن است که اعضای خانواده به شما علاقمندند و امور کاری نیز رضایت بخش خواهد بود .

خبر

۱ـ شنیدن خبرهای خوب در خواب ، علامت داشتن دوستانی صمیمی با علایق مشترک است و همچنین نشانة توفیق در زندگی است .

۲ـ شنیدن خبرهای بد در خواب علامت داشتن دوستانی ناسازگار و روبرو شدن با موقعیتهای نامطلوب در زندگی است .

خبرچین

۱ـ دیدن فردی خبرچین در خواب ، نشانة آن است که دشمنانی خواهید داشت که می کوشند به زندگی شما آسیب وارد آورند .

۲ـ اگر خواب ببینید دیگران شما را فردی خبرچین قلمداد می کنند ،علامت آن است که زندگی آیندة شما پر از فراز و نشیب خواهد بود .

خدمتکار

۱ـ دیدن خدمتکار در خواب ، نشانة تغییرات یقینی و بدبختی است .

۲ـ اگر مردی خواب ببیند عاشق خدمتکاری شده است ، نشانة آن است که احتمال دارد به رفتار زننده و نادرست خود ، مورد ریشخند دیگران واقع شود .

خر

۱ـ اگر خواب ببینید خری مقابل شما عرعر می کند ، علامت آن است که فردی هرزه و لاابالی می خواهد در حضور دیگران به شما اهانت کند .

۲ـ اگر در خواب صدای عرعر خری را از فاصله ای دور بشنوید ، نشانة آن است که ثروتی به شما می رسد و یکی از نزدیکان شما به دار فانی می پیوندد .

۳ـ اگر خواب ببینید سوار بر خر شده اید ، علامت آن است که از سرزمینهای بیگانه دیدار خواهید کرد و از راههای پر فراز و نشیب و ناهموار خواهید گذشت .

۴ـ اگر در خواب دیگران را سوار بر خر ببینید ، علامت آن است که زندگی همراه با مشقت است و ارث و میراث اندکی به شما خواهد رسید .

۵ـ اگر خواب ببینید ریش سفیدان قوم سوار بر خر سفر می کنند ، علامت آن است که مؤمنان شما را از عیاشی و خودخواهی بر حذر می دارند و موجب می شوند که نسبت به حقوق انسانها عادلانه فکر کنید .

۶ـ خر سواری در خواب ، نشانة بکار گرفتن تمام نیرو در مقابله با دشمنان است . و اینکه زنان شرور موجب دردسر می شوند .

۷ـ اگر در خواب خری به شما لگد بزند ، نشانة آن است که روابطی نامشروع دارید و از برملا شدن اسرار نگرانید

۸ـ اگر خواب ببینید افسار خری را در دست گرفته اید ، علامت آن است که زنانی را که از چاپلوسی لذت می برند به راه درستی هدایت می کنید .

۹ـ اگر خواب ببینید کودکان خرسواری می کنند ، علامت تندرستی و سر به راه بودن فرزندان است .

۱۰ـ اگر در خواب از روی خر به زمین بیافتید ، علامت آن است که در زندگی دچار نومیدی و شکست می شوید ، اگر عشاق چنین خوابی ببینند ، نشانة اختلافات و جدایی است .

۱۱ـ دیدن خر مرده در خواب ، نشانة آن است که در اثر افراط در اعمال غیرقانونی و شهرترانی ، از چنین هوسهایی اشباع خواهید شد .

۱۲ـ اگر خری بیگانه میان خرهای آشنا ببینید ، نشانة آن است که ارث کلانی به شما می رسد .

۱۳ـ اگر خواب ببینید خری به شما هدیه می دهند یا خری می خرید ، علامت آن است که به مقامی رفیع دست می یابید ، اگر مجرد باشید ازدواج موفقی خواهید کرد .

۱۴ـ دیدن خر سفید در خواب نشانة ثروتی زیاد و پایدار است که با آن می توانید به تحقیقات مورد علاقة خود بپردازند . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که به جمعی وارد می شود که سالها آرزوی آشنایی با آنها را داشت .

خرابه

۱ـ دیدن خوابه در خواب ، علامت آن است که میان عشاق پیمانها شکسته خواهد شد ، محصولات زراعی خراب و نابود خواهد شد ، و اوضاع و احوالی آشفته در همه امور رخنه خواهد کرد .

۲ـ دیدن خرابهای باستانی در خواب ، نشانة آن است که به سفرهایی بسیار خواهید رفت ، اما برای به دست آوردن آرزویی که سالها دنبالش بودید ، موفقیت چندانی به دست نمی آورید .

خرچنگ

۱ـ دیدن خرچنگ در خواب ، علامت آن است که به شما ثروتی بخشیده خواهد شد .

۲ـ اگر خواب ببینید گوشت خرچنگ می خورید ، نشانة آن است که در اثر معاشرت با افراد خوشگذران به آلودگی کشیده خواهید شد .

۳ـ اگر خواب ببینید گوشت خرچنگ را در سالاد ریخته اید ، نشانة آن است که دستیابی به ثروت و موفقیت تغییری در دست و دل بازی شما نمی دهد ، از زندگی لذتهای فراوان خواهید برد .

۴ـ اگر خواب ببینید برای صرف غذا دستور می دهید خوراک خرچنگ برایتان بیاورند ، نشانة آن است که زیردستانی خواهید داست و به مقام برجسته ای دست خواهید یافت .

۵ـ اگر در خواب خرچنگی را در آبهای شیرین ببینید ، نشانة آن است که فریب و نیرنگ خواهید خورد .

خرس

۱ـ دیدن خرس در خواب ، علامت آن است که در هر کاری که دنباله رو باشید ، با شکست مواجه خواهید شد .

۲ـ اگر خواب ببینید خرسی را می کشید ، نشانة رهایی از بند گرفتاریهای قبلی است .

۳ـ اگر دختری خواب خرس ببیند ، نشانة آن است که در رقابت و هم چشمی با دیگری بدبخت و نومید خواهد شد .

خرس قطبی

۱ـ دیدن خرسهای قطبی در خواب ، علامت آن است که بدبختی با لباسی زیبا به شما نزدیک خواهد شد . بزرگترین دشمنان با رفتاری دوستانه می خواهند شما را فریب بدهند . رقبا نیز می کوشند ، مقام شما را از آنِ خود کنند .

۲ـ دیدن پوست خرس قطبی در خواب ، نشانة غلبه بر مخالفان است .

خرطوم فیل

دیدن خرطوم فیل در خواب ، نشانة آن است که دشمنان شما را محاصره خواهند کرد ، اوقاتی پرخطر پیش رو خواهید داشت .

خرگوش

۱ـ دیدن خرگوش در خواب ، نشانة تغییرات مساعد در زندگی است و به دست آوردن سود بیشتر از قبل .

۲ـ دیدن خرگوشهای سفید در خواب ، علامت وفاداری در امور عاشقانه است .

۳ـ دیدن خرگوشها در حال جست و خیز ، علامت آن است که بچه ها در شادمانی شما نقش مهمی ایفا خواهند کرد .

خرگوش صحرایی

۱ـ اگر خواب ببینید خرگوش صحرایی از شما فرار می کند ، علامت آن است که به شکل اسرار آمیزی چیز باارزشی را از دست می دهید . اما اگر در خواب خرگوش را بگیرید ، نشانة آن است که در بحث با دیگران پیروز می شوید .

۲ـ اگر خواب ببینید خرگوشها را دست آموز می کنید ، نشانة آن است که دوستی بی استعداد اما منظم پیدا خواهید کرد .

۳ـ دیدن خرگوش مرده در خواب ، علامت شنیدن خبر مرگ دوستی است .

۴ـ اگر خواب ببینید سگها به دنبال خرگوشها می دوند ، علامت آن است که بین دوستانتان مشاجره و اختلاف روی می دهد و شما میانجی می شوید تا دیگر بار روابط دوستانه بین آنها حکمفرما شود .

۵ـ اگر خواب ببینید به طرف خرگوشی تیراندازی می کنید ، علامت آن است که برای گرفتن حق خود به خشونت متوسل می شوید .

خرما

۱ـ اگر در خواب خرما بر درختان نخل ببینید ، نشانة پیوندی فرخنده است .

۲ـ اگر خواب ببینید از خرمای بسته بندی شده می خورید ، علامت کمبود و پریشانی است .

خرمن

۱ـ دیدن خرمن در خواب ، علامت لذت و سعادت است .

۲ـ دیدن خرمن انبوه در خواب ، علامت آن است که تشکیلات سیاسی می کوشند مواضع خود را پیش ببرند .

۳ـ دیدن خرمن اندک در خواب ، علامت سود کم است .

خروس

۱ـ شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام سپیده دم ، علامت آن است که بزودی ازدواج خواهید کرد و صاحب خانه ای مجلل خواهید شد .

۲ـ شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام شب ، علامت آن است که علتی برای گریستن و نومیدی شما وجود خواهد داشت .

۳ـ دیدن جنگ خروسها در خواب ، نشانة آن است که در اثر دعوا و اختلاف ، خانوادة خود را ترک می گویید .

۴ـ دیدن جنگ خروسها در خواب معمولاً خبر از اتفاق وقایعی تأسف بار در آینده می دهد .

خروس جنگی

۱ـ دیدن خروس جنگی در خواب ، نشانة آن است که به ثروت اندک خود ، قانع و خرسند خواهید بود .

۲ـ دیدن خروس جنگی بیمار در خواب ، دلالت بر آن دارد که در معرض طوفانهایی سخت و سرد قرار خواهید گرفت و به منافع شما زیان خواهد رسید .

خز

۱ـ اگر خواب ببینید پوست خز خرید و فروش می کنید ، نشانة آن است که در حرفة خود سود و منفعت به دست خواهید آورد .

۲ـ اگر خواب ببینید لباسی از خز به تن دارید ، نشانة آن است که همیشه از فقر و نیازمندی در امان خواهید بود

۳ـ دیدن پوست مرغوب خز در خواب ، نشانة بدست آوردن ثروت و شهرت است .

۴ـ اگر دختری خواب ببیند لباسی از پوست خز گرانقیمت بر تن دارد ، نشانة آن است که با مردی عاقل ازدواج خواهد کرد .

خزه

۱ـ دیدن خزه در خواب ، علامت آن است که حرفة مستقلی نخواهید داشت .

۲ـ اگر خواب ببینید بر خاک خزه ای فراوان روییده است ، علامت آن است که به افتخار دست خواهید یافت و مورد احترام دیگران قرار خواهید گرفت .

خسوف

دیدن خسوف در خواب ، نشانة بیماری مسری یا علامت مرگ است .

خشخاش

۱ـ دیدن خشخاش در خواب ، علامت آن است که جذب تفریحاتی خواهید شد که هیچ پایه و اساس درستی ندارند .

۲ـ اگر در خواب بوی خشخاش به مشامتان برسد ، نشانة آن است که قربانی وسوسه ها و چرب زبانی حیله گران خواهید شد .

خشکسالی

دیدن خشکسالی در خواب ، نشانة در گرفتن جنگ بین ملتهاست و شکستن کشتی ها در دریا و رفتن بر زمینهایی سوخته و جدایی افراد خانواده ها و هم ، وقوع حوادث وحشتناک دیگر .

خشم

۱ـ اگر خواب ببینید خشمگین هستید و با فریاد از دیگران انتقاد می کنید و اشیاء را به سویی پرت می کنید ، علامت آن است که دوستانتان با وقایعی تلخ روبرو خواهند شد .

۲ـ اگر خواب ببینید دیگران خشمگین شده اند ، علامت آن است که با اوضاع نامساعد کار خود در محیط اجتماعی روبرو خواهید شد .

۳ـ اگر دختری نامزد خود را در خواب خشمگین ببیند ، علامت آن است که در امور عاشقانه با سوء تفاهمی مواجه خواهد شد .

خطر

۱ـ اگر خواب ببینید در موقعیتی خطرناک قرار گرفته اید و مرگتان حتمی است ، نشانة آن است که از گمنامی به افتخار و شهرت دست می یابید .

۲ـ اگر دختری در خواب از وضعیتی خطرناک که او را احاطه کرده است نتواند بگریزد ، نشانة آن است که در خانواده و همینطور از جانب دیگران اذیت می شود . اگر عشاق چنین خوابی ببینند ، دلالت بر تباهی امیدهایشان دارد .

خط کش

دیدن خط کش در خواب ، علامت آن است که برای به ثمر رساندن کارهای خود فعالیتی چشم گیر خواهید کرد .

خفاش

۱ـ دیدن خفاش در خواب ، نشانة خبر مصیبت و بد بختی است که از طرف افراد شرور به شما خواهد رسید . خواب خفاش نشانة مرگ پدر یا مادر شما نیز هست یا از دست دادن یکی از اعضای بدن خود یا کور شدن .

۲ـ دیدن خفاش سفید در خواب ، علامت مرگ کودکی است .

خفگی

اگر در خواب احساس خفگی کنید ، نشانة آن است که در مقابل فرد مورد علاقة خود احساس شرمساری خواهید کرد .

خلال دندان

۱ـ مشاهدة خلال دندان در خواب ، نشانة آن است که اگر در آینده توجه خود را معطوف به کینه و کدورتها بکنید ، هیچ پیشرفتی در زندگی نخواهید داشت .

۲ـ اگر خواب ببینید برای تمیز کردن دندانهایتان از خلال دندان استفاده می کنید، نشانة آن است که در آسیب رساندن به زندگی یکی از دوستانتان نقش مهمی ایفا خواهید کرد .

خمیازه

۱ـ اگر خواب ببینید خمیازه می کشید ، علامت آن است که بیهوده به جستجوی آسودگی و فراغت خاطر می گردید .

۲ـ اگر خواب ببینید دیگران خمیازه می کشند ، علامت آن است که دوستان خود را در وضعیتی فلاکت بار خواهید دید .

خنده

۱ـ اگر خواب ببینید شادمان هستید و می خندید ، علامت آن است که در زندگی خود موفقیت به دست می آورید و با دوستان در جشنهای شادی بخش شرکت می کنید .

۲ـ اگر خواب ببینید به چیز غریبی بیش از حد می خندید ، نشانة آن است که در اثر هرج و مرج در زندگی ، نومید خواهید شد .

۳ـ شنیدن صدای خندة کودکان در خواب ، علامت تندرستی و نشاط در زندگانی است .

۴ـ اگر در خواب به دست پاچگی دیگران بخندید ، علامت آن است که برای ارضاء خود خواهی خود عمداً به دوستان آسیب می رسانید .

۵ـ شنیدن خنده ای از روی تمسخر در خواب ، علامت ابتلا به بیماری و امور مأیوس کننده است .

خواهر زاده

اگر زنی خواب خواهر زاده خود را ببیند ، نشانة آن است که در آیندة نزدیک امتحانات غیر منتظره ای از او خواهد شد .

خواهر ناتنی

دیدن خواهر ناتنی خود در خواب ، نشانة آن است که از نگرانی غیر قابل باوری رنج خواهید کشید .

خود کشی

۱ـ اگر خواب ببینید دست به خود کشی می زنید ، نشانة آن است که بدبختی بر دوش شما سنگینی خواهد کرد.

۲ـ اگر خواب ببینید کسی دست به خود کشی زده است ، نشانة آن است که شکست دیگران در زندگی بر منافع شما تأثیری منفی خواهد گذاشت .

۳ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش دست به خود کشی زده است ، نشانة آن است که در اثر بی وفایی نامزد خود نومید و افسرده خواهد شد .

خورشید

۱ـ دیدن طلوع درخشان خورشید در خواب ، نشانة آن است که آینده و عده های روزهایی شعف انگیز را خواهد داد .

۲ـ دیدن خورشید به هنگام ظهر ، نشانة آن است که به آرزوهای خود و همچنین به سعادتی نامحدود دست خواهید یافت .

۳ـ دیدن غروب خورشید در خواب ، نشانة آن است که لذت بردن از ثروت و شادمانی به نقطة اوج خود خواهد رسید . دیدن غروب خورشید ، هشداری است تا بیشتر مراقب منافع خود باشید .

۴ـ اگر خورشید را از لابلای ابرها به خواب ببینید ، نشانة آن است که مشکلات و سختیها کم رنگ می شوند و خوشبختی و سعادت آغوش خود را به روی شما خواهد گشود .

۵ـ دیدن خورشید در حال کسوف ، نشانة روبرو شدن با ایامی جنجالی و پر خطر است . اما سرانجام این ایام به پایان می رسد و وضع زندگی شما بهتر از قبل خواهد شد .

خوره

اگر خواب ببینید اثر بیماری خوره بر بدن بزرگ می شود ، نشانة آن است که مقام شما ارتقاء خواهد یافت و به امتیازاتی دست خواهید یافت .

خوک

۱ـ دیدن خوک چاق در خواب ، علامت آن است که به سرعت در زندگی و شغل شما دگرگونیهایی ایجاد          می شود.

۲ـ دیدن خوک لاغر ، نشانة آن است که با فرزندان خود اختلاف پیدا می کنید .

۳ـ دیدن ماده خوک و خوکهای تازه زا در خواب ، علامت آن است که در کارهای خود پیشرفت خواهید کرد .

۴ـ شنیدن صدای خوک در خواب ، نشانة آن است که در اثر مرگ کسی احساس نومیدی خواهید کرد .

۵- اگر خواب ببینید به خوکها غذا می دهید . نشانة آن است که بر تعلقات شخصی شما افزوده خواهد شد .

۶- اگر خواب ببینید خوک خرید و فروش می کنید ، نشانة آن است که با انجام کارهایی دشوار ، ثروت قابل ملاحظه ای گرد می آورید .

۷ـ دیدن خوکی چاق و سالم در خواب ، علامت آن است که توفیقی مطلوب در زندگی خواهید داشت .

۸ـ اگر خواب ببینید خوکی در گل و لای حرکت می کند ، علامت آن است که معاشرینی مردم آزار خواهید داشت . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که دوستی حسود ولی ثروتمند خواهد یافت .

خون

۱ـ دیدن لکه های خون بر لباس ، نشانة دشمنانی است که می خواهند از موفقیتی که شما در شغل خود بدست آورده اید ، جلوگیری کنند.

۲ـ دیدن خون در خواب ، دلالت بر آن دارد که باید از دوستان ناپسند بپرهیزید .

۳ـ اگر خواب ببینید از زخمی خون جاری است ، نشانة بیماری جسمی است و ممکن است در اثر شراکت با افرادی بیگانه در کار خود شکست بخورید .

۴ـ دیدن خون بر دست خود ، علامت آن است که اگر بیشتر مراقب رفتار خود نباشید ، بدشانسی قریب الوقوعی در پیش خواهید داشت .

خیابان

۱ـ اگر خواب ببینید در خیابانی راه می روید ، نشانة آن است که تقریباً از رسیدن به هدفی که خواهانش   هستید ، نومید خواهید شد .

۲ـ اگر خواب ببینید در شهری دوردست در خیابانی آشنا راه می روید ، نشانة آن است که به سفری خواهید رفت اما سودی که انتظار داشتید از طریق این سفر به دست بیاورید به دست نخواهید آورد .

۳ـ اگر خواب ببینید هنگام عبور از خیابانی از حملة جنایت کاری هراسانید ، نشانة آن است که برای پیش بردن کارهایتان دست به کار خطرناکی می زنید .

خیار

۱ـ دیدن خیار در خواب ، نشانة سعادت و خوشبختی و برکت و فراوانی است .

۲ـ اگر بیماری خواب ببیند خیار به او تعارف می کنند ، نشانة آن است که بزودی بیماری او بر طرف خواهد شد . اگر فرد متأهلی این خواب را ببیند ، دلالت بر تغییرات دلپذیر در زندگی او دارد .

خیاط

۱ـ دیدن خیاط در خواب ، نشانة آن است که برای رفتن به مسافرت با نگرانیهایی مواجه خواهید شد .

۲ـ اگر خواب ببینید با خیاطی جروبحث می کنید ، نشانة آن است که نتایج طرح شما مأیوس کننده خواهد بود .

۳ـ اگر خواب ببینید خیاطی برای دوختن لباسی ، با متر اندازه های شما را می گیرد ، نشانة آن است که با اطرافیان خود ناسازگاریهایی پیدا خواهید کرد .

خیس شدن

۱ـ اگر خواب ببینید لباسهایتان خیس شده است ، علامت آن است که برای لذت بردن از امری متحمل زیان خواهید شد . باید از افراد چرب زبان و متملق دوری کنید .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند خیس آب شده است ، علامت آن است که با مردی متأهل به کاری رسوایی آمیز تن می دهد .

 ارسال در حدود 4 سال قبل  نويسنده : admin  ۲ نظر   | ادامه مطلب »